พระเทพ

Online Trend Details

พระเทพ

Title: พระเทพ: การอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำห้วยบางทรายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ ต.กกตูม อ.ดงหลวง และ ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี มุกดาหาร วันที่ 18 เม.ย. เป็นการกระทำอันเป็นที่สรรเสริญยิ่งของพระองค์ที่ตรงกับคำพยากรณ์อันเน่านนน้ำตลอดมา ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน อันเป็นเชิงพระราชการสำคัญของมหามกาศารนิบทธิเชิงการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทราย คือ การกระทำที่เน้นทั้งการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และทำให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่นั้น อีกทั้งยังมีการส่งเสริมและเสริมสร้างคุณค่ากลุ่มชนในพื้นที่อาศัยอยู่ให้อุดมสมบูรณ์ ดำเนินงานที่ครบถ้วนและสมบูรณ์เหนือผลหลังจากนี้เพื่อเพิ่มความเข้าใจในโครงการนี้ จะมีการจัดกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทราย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันก่อสร้างสร้างความเข้มแข็งระหว่างชุมชนในพื้นที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาที่มีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณค่าชุมชนเหล่านี้ขึ้นไปอีกระดับหนึ่

If you have any questions, please don't hesitate to Contact Us

Back to Online Trends
We use cookies on our website. By continuing to browse our website, you agree to our use of cookies. For more information on how we use cookies go to Cookie Information.